WhatsApp
09033336624
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1400 می باشد.

نام واحد : مهرداد رضایی برگانی

مدیر : مهرداد رضایی برگانی

تلفن مدیر : *******917

تلفن شرکت : *******715

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 610382000000

شماره مجوز : 27832

تاریخ مجوز : 04/05/1395

کد محصول : 140512306

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

ظرفیت : 9,600 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"

گروه 4 رقمی : -140

استان : فارس شهرستان : داراب
نشانی واحد : "داراب روستای برگان ، تلفن: 09177313669"
نشانی شرکت : روستای برگان