WhatsApp
09033336624
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1400 می باشد.

نام واحد : مصیب الیاسی

مدیر : مصیب الیاسی

تلفن مدیر : *******917

تلفن شرکت : *******713

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 610421000000

شماره مجوز : 74602

تاریخ مجوز : 20/11/1395

کد محصول : 140512306

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

ظرفیت : 30,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"

گروه 4 رقمی : -140

استان : فارس شهرستان : فیروزآباد شهر : فیروزآباد
نشانی واحد : "کیلومتر7جاده فراشبند ، تلفن :09171126357"
نشانی شرکت : بلوار شهید بهشتی کوچه 5 درب دوم سمت راست