WhatsApp
09033336624
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1400 می باشد.

نام واحد : رسول فرزادیان

مدیر : رسول فرزادیان

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : *******283

تلفن واحد : *******283


سریال مجوز : 610425000000

شماره مجوز : 127/1581

تاریخ مجوز : 26/01/1396

کد محصول : 122412323

نام محصول : عسل طبیعی

ظرفیت : 600 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"

گروه 4 رقمی : -122

استان : قزوین شهرستان : بوئین زهرا شهر : بویین زهرا
نشانی واحد : "امیر آباد نو ، انتهای کوچه ،بهار عسل چهل گیاه الموت"
نشانی شرکت : "امیرآباد نو ، انتهای کوچه بهار، عسل چهل گیاه الموت"