WhatsApp
09033336624
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1400 می باشد.

نام واحد : شرکت پویا اقتصاد فردا

تلفن شرکت : *******912

تلفن واحد : *******214


سریال مجوز : 610637000000

شماره مجوز : 06-37622

تاریخ مجوز : 26/08/1399

کد محصول : 140512306

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

ظرفیت : 10,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"

گروه 4 رقمی : -140

استان : خوزستان شهرستان : اندیمشک شهر : اندیمشک
نشانی واحد : ک20جاده اندیمشک شوش روبروی شهرک بهرام
نشانی شرکت : گیشا خیابان بلوچستان کوچه 13 پلاک 20 واحد 401