توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : سردخانه میانه

مدیر : علی انگوتی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *****410


سریال مجوز : 1100373

شماره مجوز : 10

تاریخ مجوز : 02/03/1350

کد محصول : 15135010

نام محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی

ظرفیت : 1,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : میانه
نشانی واحد : میانه - خ امام خمینی چهارراه پائین
نشانی شرکت : میانه - خ امام خمینی چهارراه پائین
براساس مجوز به تاریخ: 02/03/1350

اشتغال: 4 نفر

Cron Job Starts