WhatsApp
پیام در واتساپ
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1401 می باشد.

نام واحد : سید علی علوی

مدیر : سید علی علوی

تلفن مدیر : *******916

تلفن شرکت : *******614

تلفن واحد : *******916


سریال مجوز : 350312000000

شماره مجوز : 06-42755

تاریخ مجوز : 17/10/1393

کد محصول : 140512306

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

ظرفیت : 4,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

سایر محصولات مجوز

6302512323

ذخیره سازی و نگهداری غلات در انبار

1,000 تن

استان : خوزستان شهرستان : دزفول شهر : دزفول
نشانی واحد : جاده شوشتر -سه راهی فضیلی -بعد از شهر چغامیش-ذرت خشک کنی علوی
نشانی شرکت : جاده شوشتر -جاده فضیلی -بعد از شهر چغامیش