WhatsApp
09033336624
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1400 می باشد.

نام واحد : ذغال سنگ نور زیاران

مدیر : رویت اله فلاح زیارانی

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******342


سریال مجوز : 350144000000

شماره مجوز : 23492

تاریخ مجوز : 07/05/1392

کد محصول : 1010412308

نام محصول : کنسانتره زغال سنگ سخت (آنتراسیت)

ظرفیت : 112,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : استخراج زغال سنگ ولینیت ..(10)

گروه 4 رقمی : استخراج وآگلومراسیون ذغالسنگ(1010)

استان : کرمان شهرستان : زرند شهر : زرند
نشانی واحد : ضلع جنوبی زغالشویی زرند
نشانی شرکت : "تهران ،خیابان طالقانی غربی ،شماره 118 ، طبقه 4"