توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : مهدی شاطربیک آبی

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1100103

شماره مجوز : 33898

تاریخ مجوز : 15/11/1362

کد محصول : 20221121

نام محصول : درب چوبی پرسی

ظرفیت : 10,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)

گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز- ج تلویزیون
نشانی شرکت : تبریز- ج تلویزیون
براساس مجوز به تاریخ: 15/11/1362

اشتغال: 4 نفر

Cron Job Starts