توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : کیا دیزل اسپادان-شرکت

مدیر : حمیدرضا کفیلی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : ****335

تلفن واحد : ****572


سریال مجوز : 1303480

شماره مجوز : 44574

تاریخ مجوز : 06/12/1362

کد محصول : 21021211

نام محصول : کارتن بسته بندی واحدهای تبدیل ورق به کارتن

ظرفیت : 500 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)

گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : منطقه صنعتی پایگاه هشتم شکاری خ 5 جنب برس ساز
نشانی شرکت : مسجد سید نبش 5رمضان
براساس مجوز به تاریخ: 06/12/1362

اشتغال: 2 نفر

Cron Job Starts