توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : اعظم خالقی پور

مدیر : اعظم خالقی پور

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******283


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 127/6222

تاریخ مجوز : 28/02/1395

کد محصول : 111412374

نام محصول : بذر انواع قارچ خوراکی

ظرفیت : 210 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -111

استان : قزوین شهرستان : البرز شهر : الوند
نشانی واحد : خیابان ابوریحان جنوبی روبروی کارتن البرز دومین سوله از شمال خیابان(کارگاه دوم )
نشانی شرکت : بلوار امیر کبیر ابوریحان جنوبی روبروی کارتن البرز کارگاه دوم
Cron Job Starts