توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : میردامادیان - سیدمحمود

مدیر : آقای

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : ***273


سریال مجوز : 1301149

شماره مجوز : 3822

تاریخ مجوز : 10/12/1362

کد محصول : 28921156

نام محصول : تراشکاریبرش-شکل دادن-پرداخت فلزات

ظرفیت : 18 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)

گروه 4 رقمی : عملیات صنعتی کوتینگ فلزات-مهندسی مکانیک عمومی(2892)

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : منطقه صنعتی حسین آبادگاریچه
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 10/12/1362

اشتغال: 5 نفر

Cron Job Starts