توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : تولید ی مسماری

مدیر : محمد حسن مسماری

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : ***454

تلفن واحد : ***454


سریال مجوز : 1108414

شماره مجوز : 50404

تاریخ مجوز : 19/02/1363

کد محصول : 29211150

نام محصول : قطعات تراکتور

ظرفیت : 17,550 عدد

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت ماشین الات کشاورزی وجنگل داری(2921)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز-ج آخمقیه
نشانی شرکت : تبریز-ج آخمقیه
براساس مجوز به تاریخ: 19/02/1363

اشتغال: 5 نفر