توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : تانکر سازی مهر

مدیر : مستعلی بناهی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : *******441

تلفن واحد : *******441


سریال مجوز : 1201947

شماره مجوز : 6039

تاریخ مجوز : 01/03/1363

کد محصول : 28121113

نام محصول : مخازن ذخیره سوخت

ظرفیت : 300 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع تانکر-مخزن وکانتینرهای فلزی(2812)

استان : آذربایجان غربی شهرستان : ارومیه
نشانی واحد : جاده سلماس جنب روستای قزل عاشق
نشانی شرکت : جاده سلماس جنب روستای قزل عاشق
براساس مجوز به تاریخ: 01/03/1363

اشتغال: 5 نفر