توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : گازهای صنعتی شهرضا - شرکت

مدیر : سید نورالله طیبی نیا

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : **********032


سریال مجوز : 1304887

شماره مجوز : 15243

تاریخ مجوز : 03/04/1363

کد محصول : 24111111

نام محصول : گاز اکسیژن

ظرفیت : 60,000 متر مکعب

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)

گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)

استان : اصفهان شهرستان : شهرضا
نشانی واحد : اصفهان شهرضا کیلومتر 5 جاده سمیرم
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 03/04/1363

اشتغال: 8 نفر

Cron Job Starts