توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : محتشم گچ کار - اسداله

مدیر : اسداله محتشم

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******912


سریال مجوز : 1300715

شماره مجوز : 14468

تاریخ مجوز : 07/04/1363

کد محصول : 26961110

نام محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی

ظرفیت : 15,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : منطقه صنعتی محمودآبادگاریچه خ20 درمانگاز
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 07/04/1363

اشتغال: 7 نفر