توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : سیدجوادمیرهاشمی اقدم وحسین محمدی

مدیر : حسین محمدی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1100106

شماره مجوز : 15156

تاریخ مجوز : 15/05/1363

کد محصول : 21021211

نام محصول : کارتن بسته بندی

ظرفیت : 1,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)

گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : مراغه
نشانی واحد : مراغه - پهرآباد
نشانی شرکت : مراغه - پهرآباد
براساس مجوز به تاریخ: 15/05/1363

اشتغال: 5 نفر

Cron Job Starts