توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : ریسندگی و بافندگی کنف اصفهان - شرکت

مدیر : سید حسین شکرانی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : *******913

تلفن واحد : ****380


سریال مجوز : 1304688

شماره مجوز : 309581

تاریخ مجوز : 22/03/1352

کد محصول : 17111311

نام محصول : نخ پنبه

ظرفیت : 1,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : کیلومتر 2 جاده تهران منطقه حسین آباد خ6خ سپافیل
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 22/03/1352

اشتغال: 110 نفر

Cron Job Starts