WhatsApp
09033336624
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1400 می باشد.

نام واحد : اتحادیه تعاونی روستایی قلعه گنج

تلفن شرکت : *******349

تلفن واحد : *******344


سریال مجوز : 350318000000

شماره مجوز : 0021/14/94

تاریخ مجوز : 23/09/1394

کد محصول : 140512306

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

ظرفیت : 15,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"

گروه 4 رقمی : -140

استان : جنوب کرمان شهرستان : قلعه گنج شهر : قلعه گنج
نشانی واحد : روستای سرخ قلعه
نشانی شرکت : شهرستان قلعه گنج جنب مخابرات اتحادیه شرکتهایی تعاون روستایی قلعه گنج

Cron Job Starts