توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : محمد جعفر فیوض - عبدالمجید فیوض - محمد فیوض

مدیر : عبدالمجید فیوض

تلفن مدیر : *******917

تلفن شرکت : *******772

تلفن واحد : *******772


سریال مجوز : 1600009

شماره مجوز : 6191

تاریخ مجوز : 15/08/1363

کد محصول : 15492610

نام محصول : یخ

ظرفیت : 18,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)

استان : بوشهر شهرستان : دشتی
نشانی واحد : خورموج یخسازی ولیعصر روبروی راه ترابری
نشانی شرکت : خورموج یخسازی ولیعصر روبروی راه ترابری
براساس مجوز به تاریخ: 15/08/1363

اشتغال: 12 نفر