توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : مالک اشتر - شرکت

مدیر : نیک نام-منصور

تلفن شرکت : ****266

تلفن واحد : *******312


سریال مجوز : 1300734

شماره مجوز : 33863

تاریخ مجوز : 03/09/1363

کد محصول : 26961110

نام محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی

ظرفیت : 20,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)

استان : اصفهان شهرستان : برخوار
نشانی واحد : اصفهان ج دولت آباد ک 6 بلوار بعثت
نشانی شرکت : چهارباغ خواجو ک نادریان پ 4
براساس مجوز به تاریخ: 03/09/1363

اشتغال: 7 نفر