توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : یزدانی-محمد علی

مدیر : محمدعلی یزدانی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******331


سریال مجوز : 1300626

شماره مجوز : 35567

تاریخ مجوز : 06/09/1363

کد محصول : 26961110

نام محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی

ظرفیت : 24,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)

استان : اصفهان شهرستان : نجف آباد
نشانی واحد : نجف آبادمقابل پلیس راه خیابان البرز 32
نشانی شرکت : نجف آباد خ شریعتی ک صفا ک قادری 0
براساس مجوز به تاریخ: 06/09/1363

اشتغال: 7 نفر