توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : آجرمستطیع - شرکت

مدیر : مصطفی اکبری

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : *******312

تلفن واحد : *******312


سریال مجوز : 1306458

شماره مجوز : 43844

تاریخ مجوز : 24/11/1363

کد محصول : 26931116

نام محصول : اجرماشینی

ظرفیت : 18,000 هزار قالب

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : ساخت محصولات سفالی وسرامیکی ساختمانی غیرنسوز(2693)

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : جاده نائین بعدازایران اسپیرال م باربری فاتح سعادت ج110
نشانی شرکت : جاده نائین بعدازایران اسپیرال م باربری فاتح سعادت ج110
براساس مجوز به تاریخ: 24/11/1363

اشتغال: 51 نفر

Cron Job Starts