توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : خوبرنگان - شرکت

مدیر : پور قدیری-مهدی

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : ******380


سریال مجوز : 1306110

شماره مجوز : 1807

تاریخ مجوز : 26/01/1364

کد محصول : 17121181

نام محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه های پنبه ای

ظرفیت : 1,025 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل(1712)

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : منطقه صنعتی محمودآباد خ 24
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 26/01/1364

اشتغال: 52 نفر

Cron Job Starts