توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : چاپ وتکثیر مرجان پیام

مدیر : حبیب قمی

تلفن مدیر : ****727

تلفن شرکت : ****727

تلفن واحد : ****727


سریال مجوز : 1500762

شماره مجوز : 1936

تاریخ مجوز : 14/02/1364

کد محصول : 22211210

نام محصول : چاپخانه

ظرفیت : 130 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : انتشاروچاپ وتکثیر(22)

گروه 4 رقمی : چاپ(2221)

استان : کرمانشاه شهرستان : کرمانشاه
نشانی واحد : کرمانشاه پاساژ ملت
نشانی شرکت : کرمانشاهپاساژ ملت
براساس مجوز به تاریخ: 14/02/1364

اشتغال: 6 نفر

Cron Job Starts