توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : محمدمرادی ومعصومه مرادی

مدیر : محمد مرادی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1100118

شماره مجوز : 4050

تاریخ مجوز : 11/03/1364

کد محصول : 36101335

نام محصول : میز پذیرائی

ظرفیت : 4,200 عدد

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : مبلمان سایرمصنوعات(36)

گروه 4 رقمی : ساخت مبلمان(3610)

سایر محصولات مجوز

36101131

صندلی تمام چوب

18,000 عدد

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : میانه
نشانی واحد : میانه - ج ترانزیت روبروی مدرسه اسدآبادی
نشانی شرکت : میانه - ج ترانزیت روبروی مدرسه اسدآبادی
براساس مجوز به تاریخ: 11/03/1364

اشتغال: 6 نفر

Cron Job Starts