توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : رنگرزی تبریز

مدیر : میر علی اصغر رضوی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : *******412

تلفن واحد : *******412


سریال مجوز : 1100218

شماره مجوز : 12145

تاریخ مجوز : 29/05/1364

کد محصول : 17121120

نام محصول : رنگرزی انواع پارچه غیرازکشباف

ظرفیت : 675 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل(1712)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز-خسرو شهر ابتدای جاده پیازر
نشانی شرکت : تبریز-خسرو شهر ابتدای جاده پیازر
براساس مجوز به تاریخ: 29/05/1364

اشتغال: 20 نفر

Cron Job Starts