توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : محمد حسن فیضی درخشی

مدیر : ابراهیم فیضی درخشی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : ***445

تلفن واحد : ***445


سریال مجوز : 1102969

شماره مجوز : 9

تاریخ مجوز : 19/03/1353

کد محصول : 28991331

نام محصول : صندوق نسوز

ظرفیت : 300 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز- ج سنتو سه راهی فرودگاه
نشانی شرکت : تبریز- ج سنتو سه راهی فرودگاه
براساس مجوز به تاریخ: 19/03/1353

اشتغال: 4 نفر