WhatsApp
پیام در واتساپ
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1401 می باشد.

نام واحد : زرین دانه بنوار

مدیر : بهمن نوری نژاد بنوار ناظر

تلفن مدیر : *******916

تلفن شرکت : *******614

تلفن واحد : *******916


سریال مجوز : 350336000000

شماره مجوز : 34926 - 06

تاریخ مجوز : 27/07/1394

کد محصول : 7495412322

نام محصول : بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

ظرفیت : 8,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

سایر محصولات مجوز

140512306

خشکاندن ذرت تر

18,000 تن

استان : خوزستان شهرستان : اندیمشک شهر : اندیمشک
نشانی واحد : اندیمشک-کیلومتر 7 جاده اهواز-جنب شهرک بنوار ناظر
نشانی شرکت : اندیمشک-کیلومتر 7 جاده اهواز-جنب شهرک بنوار ناظر

Cron Job Starts