توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : علیان - حسین وحسینعلی وماهوش وحاج هاشمی -رحمان

مدیر : حسین ابراهیم بابائی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : ****380


سریال مجوز : 1300780

شماره مجوز : 35467

تاریخ مجوز : 27/12/1364

کد محصول : 26961110

نام محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی

ظرفیت : 12,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : منطقه صنعتی حسین آباد گاریچه خ26نرسیده به چهاراه سمت چپ
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 27/12/1364

اشتغال: 10 نفر

Cron Job Starts