توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : ابزاران - شرکت

مدیر : اقبال صفایانی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : ****380

تلفن واحد : **********031


سریال مجوز : 1309172

شماره مجوز : 311500

تاریخ مجوز : 13/04/1353

کد محصول : 34301225

نام محصول : میل گاردان

ظرفیت : 50,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)

گروه 4 رقمی : ساخت الات برنده-ابزاردستی ویراق الات عمومی(2893)

سایر محصولات مجوز

34301611

اجزاء موتورهای وسائل نقلیه

650 تن

28931310

انواع اچار وابزار دستی

350 تن

استان : اصفهان شهرستان : شاهین شهر و میمه
نشانی واحد : اصفهان ک 10 جاده اصفهان تهران بعد از پمپ بنزین قدس
نشانی شرکت : اصفهان ک 10 جاده اصفهان تهران بعد از پمپ بنزین قدس
براساس مجوز به تاریخ: 13/04/1353

اشتغال: 105 نفر

Cron Job Starts