توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : شیمیایی پارس نگار - شرکت

مدیر : امراله ستایش فر

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : ********311

تلفن واحد : ***********031


سریال مجوز : 1304391

شماره مجوز : 5225

تاریخ مجوز : 07/03/1365

کد محصول : 24221120

نام محصول : انواع رنگ صنعتی

ظرفیت : 1,100 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)

سایر محصولات مجوز

24221230

انواع تینر

350 تن

24221110

انواع رنگ ساختمانی

100 تن

استان : اصفهان شهرستان : شاهین شهر و میمه
نشانی واحد : منطقه صنعتی مورچه خورت فاز یک خ 5
نشانی شرکت : انتهای خ حکیم نظامی ش 1025
براساس مجوز به تاریخ: 07/03/1365

اشتغال: 32 نفر

Cron Job Starts