توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : بهروز یگانه وحمید گردشی واصغر سلیمانیان

مدیر : حمی گردشی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : ***441

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1100288

شماره مجوز : 10864

تاریخ مجوز : 13/07/1365

کد محصول : 30001410

نام محصول : انواع ماشین تحریر

ظرفیت : 1,500 دستگاه

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ماشین آلات دفتری وحسابداری(30)

گروه 4 رقمی : ساخت ماشین های دفتری-حسابداری ومحاسباتی(3000)

سایر محصولات مجوز

33111610

تجهیزات پزشکی وجراحی مخصوص بیمارستان

1,000 عدد

36101110

انواع صندلی باچهارچوب فلزی

5,000 عدد

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز- ج سردرود ج بوتان گاز
نشانی شرکت : تبریز- ج سردرود ج بوتان گاز
براساس مجوز به تاریخ: 13/07/1365

اشتغال: 12 نفر

Cron Job Starts