توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : قپانچی-محمد حسین وحسین

مدیر : حسین قپانچی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : **********031


سریال مجوز : 1306438

شماره مجوز : 22669

تاریخ مجوز : 03/12/1365

کد محصول : 26931116

نام محصول : اجرماشینی

ظرفیت : 45,000 هزار قالب

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : ساخت محصولات سفالی وسرامیکی ساختمانی غیرنسوز(2693)

استان : اصفهان شهرستان : برخوار
نشانی واحد : اصفهان منطقه دولت آباد 0
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 03/12/1365

اشتغال: 26 نفر