توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : منصوری - حسین

مدیر : منصوری - حسین

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1311321

شماره مجوز : 7397

تاریخ مجوز : 21/08/1353

کد محصول : 17231120

نام محصول : نختابی

ظرفیت : 1,300 کیلو گرم

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : تولیدطناب -ریسمان -نخ قندوتوری(1723)

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : منطقه صنعتی حسین آباد گاریچه
نشانی شرکت : منطقه صنعتی حسین آباد گاریچه 0
براساس مجوز به تاریخ: 21/08/1353

اشتغال: 8 نفر