توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : سردخانه بیستون اصلاحیه

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1500430

شماره مجوز : 40780

تاریخ مجوز : 17/10/1353

کد محصول : 15135012

نام محصول : سردخانه زیرصفر

ظرفیت : 800 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)

استان : کرمانشاه شهرستان : کرمانشاه
نشانی واحد : کرمانشاه مقابل شرکت نفت
براساس مجوز به تاریخ: 17/10/1353

اشتغال: 15 نفر

Cron Job Starts