توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : ذوب آهن اصفهان-شرکت

مدیر : ابکاءخواجویی-مسعود

تلفن شرکت : ****332

تلفن واحد : *********033


سریال مجوز : 1320308

شماره مجوز : 2

تاریخ مجوز : 01/01/1341

کد محصول : 27101280

نام محصول : انواع تیرآهن

ظرفیت : 200,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)

گروه 4 رقمی : ساخت اهن وفولاد اساسی(2710)

سایر محصولات مجوز

25201186

انواع میلگرد

200,000 تن

استان : اصفهان شهرستان : لنجان
نشانی واحد : ک ۴۵ جاده شهرکرد
نشانی شرکت : ک ۴۵ جاده شهرکرد
براساس مجوز به تاریخ: 01/01/1341

اشتغال: 10566 نفر

Cron Job Starts