توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : ماهوت - شرکت

مدیر : محمد ذره بینی اصفهانی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : *******380

تلفن واحد : *******380


سریال مجوز : 1311330

شماره مجوز : 315227

تاریخ مجوز : 11/04/1354

کد محصول : 24301130

نام محصول : الیاف پلی پروپیلن الیاف P.P

ظرفیت : 10,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : تولیدانواع قالی وقالیچه(1722)

سایر محصولات مجوز

17211141

لحاف پنبه ای

700 تن

17221132

موکت نمدی

11,500,000 متر مربع

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : اصفهان ک 5 ج تهران روبروی نیروگاه خ 26
نشانی شرکت : اصفهان ص پ 81465/586
براساس مجوز به تاریخ: 11/04/1354

اشتغال: 117 نفر