توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : ارکاک تولید

تلفن شرکت : *******282

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 26632/127

تاریخ مجوز : 26/06/1397

کد محصول : 2610512352

نام محصول : ظروف بلور

ظرفیت : 10,800 تن

پیشرفت : 63% درحال ساخت

پیشرفت:63%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : ساخت شیشه ومحصولات شیشه ای(2610)

استان : قزوین شهرستان : البرز
نشانی واحد : خیابان ابن سینای جنوبی، خیابان حکمت 12
نشانی شرکت : شهر صنعتی البرز-خیابان حکمت12-
براساس مجوز به تاریخ: 26/06/1397

سرمایه گذاری: 189,641 میلیون ریال

اشتغال: 120 نفر

Cron Job Starts