توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : طلای سفید گنبد

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 3470/3/128

تاریخ مجوز : 29/01/1397

کد محصول : 1514412418

نام محصول : ایزوله پروتئینی سویا

ظرفیت : 30,000 تن

پیشرفت : 61% درحال ساخت

پیشرفت:61%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)

سایر محصولات مجوز

1514412302

روغن خام سویا

20,000 تن

1514412431

پروتئین بافت دار سویا(TVP)

30,000 تن

1514512424

کنجاله سویا

80,000 تن

استان : گلستان شهرستان : گالیکش شهر : گالیکش
نشانی واحد : روستای ینقاق شرکت طلای سفید گنبد
نشانی شرکت : کیلومتر 18 جاده اسبدوانی به کلاله
براساس مجوز به تاریخ: 29/01/1397

سرمایه گذاری: 397,140 میلیون ریال

اشتغال: 75 نفر

Cron Job Starts