توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : آیداسرام

مدیر : احمد علی هامونی

تلفن مدیر : *******915

تلفن شرکت : *******561

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 131/1/1850

تاریخ مجوز : 02/02/1394

کد محصول : 2693412324

نام محصول : کاشی پخت سوم

ظرفیت : 5,000 تن

پیشرفت : 35% درحال ساخت

پیشرفت:35%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)

سایر محصولات مجوز

2696412311

برش انواع سنگ چینی و کریستال

55,000 تن

استان : خراسان جنوبی شهرستان : بیرجند شهر : بیرجند
نشانی شرکت : نبش مدرس37
براساس مجوز به تاریخ: 02/02/1394

سرمایه گذاری: 31,890 میلیون ریال

اشتغال: 18 نفر

Cron Job Starts