توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : یخ بلور

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1500066

شماره مجوز : 4930

تاریخ مجوز : 17/09/1354

کد محصول : 15492610

نام محصول : یخ

ظرفیت : 10,800 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)

استان : کرمانشاه شهرستان : کرمانشاه
نشانی واحد : بلوار 50 متری
براساس مجوز به تاریخ: 17/09/1354

اشتغال: 6 نفر

Cron Job Starts