توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : یخ ابریشمی

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : ****722


سریال مجوز : 1500010

شماره مجوز : 4464

تاریخ مجوز : 14/07/1355

کد محصول : 15492610

نام محصول : یخ

ظرفیت : 36,500 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)

استان : کرمانشاه شهرستان : کرمانشاه
نشانی واحد : کیلومتر2 جاده سنندج
براساس مجوز به تاریخ: 14/07/1355

اشتغال: 16 نفر