WhatsApp
پیام در واتساپ
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1401 می باشد.

نام واحد : سیدعبدارضا موسوی

تلفن شرکت : *******664

تلفن واحد : *******664


سریال مجوز : 350610000000

شماره مجوز : 25130

تاریخ مجوز : 01/08/1399

کد محصول : 140412303

نام محصول : برنج کوبی

ظرفیت : 900 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

استان : لرستان شهرستان : دورود شهر : دورود
نشانی واحد : کیلو متر 10 جاده دورود
نشانی شرکت : ک 10 جاده بروجرد

Cron Job Starts