توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : شرکت سهامی گچ آذربایجان

مدیر : رحیم جامبر صادقیان

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : ****336

تلفن واحد : *******432


سریال مجوز : 1104121

شماره مجوز : 142

تاریخ مجوز : 07/01/1356

کد محصول : 26941310

نام محصول : گچ ساختمانی

ظرفیت : 350,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : تولید-سیمان-اهک -گچ(2694)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : بستان آباد
نشانی واحد : بستان آباد - جاده تبریز بستان آباد ک 54
نشانی شرکت : تبریز - چایکنار روبروی شهرداری منطقه1
براساس مجوز به تاریخ: 07/01/1356

اشتغال: 130 نفر