WhatsApp
پیام در واتساپ
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1401 می باشد.

نام واحد : یاشیل پارلاق ارس

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 350640000000

شماره مجوز : 11567/ص1400

تاریخ مجوز : 01/06/1400

کد محصول : 112412360

نام محصول : انواع درخت زینتی گلخانه ای

ظرفیت : 540,000 اصله

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

استان : منطقه آزاد ارس شهرستان :
نشانی واحد : منطقه آزاد ارس - سایت گلخانه ای 140 هکتاری - قطعه43

Cron Job Starts