توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : گازاکسیژن - شرکت

مدیر : مهدی علی حوری

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******331


سریال مجوز : 1306010

شماره مجوز : 2330

تاریخ مجوز : 23/03/1356

کد محصول : 24111111

نام محصول : گاز اکسیژن

ظرفیت : 60,000 متر مکعب

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)

گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)

استان : اصفهان شهرستان : نجف آباد
نشانی واحد : نجف آباد مقابل پلیس راه تیران پ 14671
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 23/03/1356

اشتغال: 9 نفر