توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : تعاونی 4300ذرت خشک کنی دانه طلایی ذهاب

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******831


سریال مجوز : 590000000000

شماره مجوز : 4988/12

تاریخ مجوز : 03/02/1398

کد محصول : 140512306

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

ظرفیت : 20,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

استان : کرمانشاه شهرستان : سرپل ذهاب شهر : سرپل ذهاب
نشانی واحد : ناحیه صنعتی ریخک
نشانی شرکت : ناحیه صنعتی ریخک
Cron Job Starts