توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : جعفر پاک نظر

مدیر : جعفر پاک نظر

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******452


سریال مجوز : 590000000000

شماره مجوز : 125/17686

تاریخ مجوز : 27/06/1395

کد محصول : 140412303

نام محصول : برنج کوبی

ظرفیت : 500 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

استان : اردبیل شهرستان : پارس آباد شهر : پارس آباد
نشانی واحد : سه راهی بیوگ خان-بطرف شامات
نشانی شرکت : سه راهی بویوگ خانلو-بطرف شامات