توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : تخته فشاری ممتاز

مدیر : محمد کبیر نجات

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1102996

شماره مجوز : 6296

تاریخ مجوز : 14/02/1347

کد محصول : 20211212

نام محصول : نئوپان ازچوب باغی

ظرفیت : 2,800 متر مکعب

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)

گروه 4 رقمی : ساخت ورقهای روکش -تخته مطبق -نئوپان وسایرانواع پانل وتخته(2021)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز- ج تهران اول ج اهر
نشانی شرکت : تبریز- ج تهران اول ج اهر
Cron Job Starts