توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : حسین باقری نژاد

مدیر : حسین باقری نژاد زرندی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******342


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 65415

تاریخ مجوز : 30/08/1391

کد محصول : 140412305

نام محصول : پسته پاک کنی

ظرفیت : 500 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

استان : کرمان شهرستان : زرند
نشانی واحد : شهرک صنعتی شماره یک
نشانی شرکت : خیابان لاله قطعه B11