توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : تولیدی کشاورزی گل سرشاخه آریا پارس

مدیر : محمد امین جمشیدی

تلفن مدیر : *******917

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 610000000000

شماره مجوز : 34348

تاریخ مجوز : 22/05/1393

کد محصول : 140512306

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

ظرفیت : 10,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

استان : فارس شهرستان : مرودشت
نشانی واحد : مرودشت روستای زنگی آباد
نشانی شرکت : بلوار مطهری کوچه 5 پلاک 25 واحد3
Cron Job Starts