توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : محسن خورشیدی

مدیر : محسن خورشیدی

تلفن مدیر : *******918

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 610000000000

شماره مجوز : 12/976

تاریخ مجوز : 17/01/1393

کد محصول : 140512306

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

ظرفیت : 14,200 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

استان : کرمانشاه شهرستان : کرمانشاه
نشانی واحد : کرمانشاه-کیلومتر6محورجاده قزانچی به روانسر
نشانی شرکت : جاده روانسر
Cron Job Starts