توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : احمد صادقی

مدیر : احمد صادقی

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 610000000000

شماره مجوز : 127/40697

تاریخ مجوز : 28/11/1393

کد محصول : 140512306

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

ظرفیت : 2,430 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

استان : قزوین شهرستان : قزوین
نشانی واحد : چوبیندر جاده فارسیان نرسیده به جاده امامزاده ظهیر سمت راست اراضی روستای چوبیندر مزرعه صادقی
نشانی شرکت : چوبیندر جاده فارسیان نرسیده به جاده امامزاده ظهیر اراضی روستای چوبیندر مزرعه صادقی
Cron Job Starts