توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1400 می باشد.

نام واحد : قیزیل نهال سبز ارس

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 350663000000

شماره مجوز : 19059/ص1400

تاریخ مجوز : 10/08/1400

کد محصول : 112612334

نام محصول : گوجه فرنگی (کشاورزی)

ظرفیت : 240 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"

گروه 4 رقمی : -112

استان : منطقه آزاد ارس شهرستان :
نشانی واحد : منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس - جلفا - محدوده 1 - مجتمع گلخانه ای 140 هکتاری 0 قطعه 38 - شرکت قیزیل نهال سبز ارس