توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1400 می باشد.

نام واحد : آذر تک درخت ارس

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 350663000000

شماره مجوز : 30888/ص1400

تاریخ مجوز : 11/12/1400

کد محصول : 112612334

نام محصول : گوجه فرنگی (کشاورزی)

ظرفیت : 70 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"

گروه 4 رقمی : -112

سایر محصولات مجوز

112612339

خیار (کشاورزی)

50 تن

استان : منطقه آزاد ارس شهرستان :
نشانی واحد : منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس-سایت گلخانه ای-قطعه 92-شرکت آذر تک درخت ارس

Cron Job Starts