توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : کشاورزی و صنعتی مینودر

مدیر : داود صادقی

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 610000000000

شماره مجوز : 127/6348

تاریخ مجوز : 29/02/1395

کد محصول : 140512306

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

ظرفیت : 2,520 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

استان : قزوین شهرستان : قزوین شهر : قزوین
نشانی واحد : کیلومتر 4 جاده بوئین زهرا- داخل جاده جهان آباد
نشانی شرکت : کیلومتر 4 جاده بوئین زهرا اراضی مزرعه جهان آباد