توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : سید کاظم موسوی فخر

مدیر : سیدکاظم موسوی فخر

تلفن مدیر : *******916

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 610000000000

شماره مجوز : 50444 - 06

تاریخ مجوز : 04/12/1393

کد محصول : 140512306

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

ظرفیت : 2,880 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

استان : خوزستان شهرستان : شوش شهر : شوش
نشانی واحد : کیلومت 7 جاده اندیمشک سمت چپ درفاصله 200متری جاده
نشانی شرکت : کیلومتر 7 جاده شوش اندیمشک سمت چپ-در فاصله 200 متری جاده
Cron Job Starts