توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : تار و پود ایران - شرکت

مدیر : محمد دبستانی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1303158

شماره مجوز : 39046

تاریخ مجوز : 06/05/1347

کد محصول : 17231120

نام محصول : نختابی

ظرفیت : 617 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : تولیدطناب -ریسمان -نخ قندوتوری(1723)

استان : اصفهان شهرستان : کاشان
نشانی واحد : اصفهان کاشان جاده فین جنب مدرسه علوم
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 06/05/1347

اشتغال: 80 نفر

Cron Job Starts